• GÖKTEPE DANIŞMANLIK
    • Bahçelievler Mh. Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok No:2 Sorgun/YOZGAT
Üyelik Girişi
Saat
Site Haritası
Takvim

SANAYİ SİCİL BELGESİ

 SANAYİ İŞLETMESİNİN TANIMI

Sanayi Sicili Kanununun 1. maddesinde sanayi işletmesi;

“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır.

SANAYİ SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU

Sanayi Sicili Kanunun 2. maddesi hükmü gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve alınacak sanayi sicil belgesinin istenilmesi halinde görevli memurlara ibraz edilmesi zorunludur.

Sanayi İşletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) SINIFLANDIRILMASI

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

olarak tanımlanmıştır.

SANAYİ SİCİLİNE KAYIT İÇİN BAŞVURU

Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için,  Bakanlık  web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi alınarak elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ / YILLIK İŞLETME CETVELİ’nin DOLDURULMASI

Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur.

Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur.

Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır.

BELGELERİN İL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ

Müracaatın sonuçlandırılması için aşağıdaki belgeler bir dilekçe ekinde ilgili il müdürlüğüne verilir.

Küçük, orta ve büyük işletmelerce verilecek belgeler;

  • Kapasite raporu,
  • Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshası,

Mikro işletmelerce verilecek belgeler;

  • Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı,
  • Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge,

BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI

Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğüne teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilir, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya işletmenin hukuki durumu ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ

Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir.

Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilir.

Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihidir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır.

İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilir.

Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat evrakı ve Sanayi Sicil Belgesi aslı veya Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.

Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda,ilgili idareden alınacak yazı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.

Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ

Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

Süresinde vize müracaatı gerçekleştirmeyen işletmelerin vize işlemleri, en son müracaat tarihi esas alınarak ve Sanayi Sicil Belgesinde bu tarih belirtilerek gerçekleştirilir. Bir sonraki vize döneminde ise birinci fıkra kapsamında işlem yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz.

Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAYIT İPTALİ

İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir.

İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu  hallerde  posta yoluyla ya da yazılı olarak İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal işleminin tamamlanabilmesi için Sanayi Sicil Belgesi aslı, şayet Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil – Terkin işleminden faydalanırlar.
  • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.
KONU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Teşvik Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.73286.7597
Euro7.32017.3495
Hava Durumu